Kaip tai veikia?

Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart naudojimosi taisyklės

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Paslaugos teikėjas - SIA „Park Smart“, bendras registracijos numeris 40103639775, PVM reg. Nr. LV40103639775, juridinis adresas Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroninio pašto adresas: [email protected], telefonas +371 20 302 302.

Automobilių stovėjimo aikštelė Park Smart – mokama automobilių stovėjimo aikštelė Dzirnieku gatvėje 12, Marupėje, Marupės apskrityje, LV-2167, (prie tarptautinio oro uosto „Rīga“, šalia „VIADA“ degalinės), veikianti 24 valandas per parą, visas dienas metuose, joje yra saugumui padidinti vaizdas stebimas kameromis.

Sistema- Automobilių stovėjimo aikštelėje yra įdiegta automatinio automobilių numerių ženklų atpažinimo sistema, kuri elektroniniu būdu fiksuoja Automobilio įvažiavimo į Automobilių stovėjimo aikštelę laiką ir išvažiavimo iš jos laiką.

Mokestis- už naudojimąsi Automobilių stovėjimo aikštele reikia mokėti nuomos mokestį, kaip avansinį mokestį už numatomą naudojimosi laiką, pagal Pardavėjo nustatytą tarifą (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) ir nurodytus atsiskaitymo būdus, kurie nurodomi interneto svetainėje www.parksmart.lv. 

Klientas- fizinis arba juridinis asmuo, kuris už naudojimąsi Automobilių stovėjimo aikštele yra sumokėjęs interneto svetainėje www.parksmart.lv ir kuris patvirtina, kad turi teisę Automobilio savininko (turėtojo) vardu sudaryti su Automobilio naudojimu susijusias civilinės teisės sutartis, įskaitant sutartį dėl Automobilių stovėjimo aikštelės naudojimo (nuomos).

Automobilis- lengvoji keleivinio transporto priemonė (automobilio ilgis neturi viršyti 5,20 m), registruota Latvijos Respublikos kelių eismo saugumo direkcijoje ar užsienio oficialiose institucijose su atitinkamais valstybiniais numeriais, kurios registracijos numerį nurodė Užsakovas atliekant išankstinį apmokėjimą. Tuo atveju, jei klientas į aikštelę atvyksta su krovinine ar lengvąja keleivine transporto priemone, kurios ilgis viršija 5,20 m, tokiu atveju toks automobilis į aikštelę neįleidžiamas ir sumokėtas Mokestis grąžinamas per 2 banko darbo dienas. Kemperiai ar transporto priemonės su priekabomis nėra aptarnaujamos.

Automobilio vairuotojas - Klientas arba Kliento įgaliotas asmuo, įvažiavęs Automobiliu į Automobilių stovėjimo aikštelę. Jei Automobilio vairuotojas nėra Automobilio savininkas (turėtojas), pastatydamas Automobilį į Automobilių stovėjimo aikštelę, jis tokiu būdu patvirtina, kad yra gavęs Automobilio savininko (turėtojo) įgaliojimą naudoti Automobilį.

Paslauga- Automobilio pastatymas į Automobilio stovėjimo aikštelę Park Smart už Mokestį.

Taisyklės- šios taisyklės nustato Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart naudojimo tvarką.

1. Klientas, sumokėjęs Paslaugos tiekėjui Mokestį interneto svetainėje www.parksmart.lv per atstumą sudaro sutartį dėl Paslaugų ir patvirtina, kad yra susipažinęs, sutinka ir visiškai pripažįsta Taisykles jam esant privalomas. Automobilis privalo judėti ir jis turi būti pastatytas į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart laikantis Taisyklių, Kelių eismo taisyklių, kelių eismo informacinių ženklų ir horizontaliųjų ženklinimų.

2. Klientas, mokėdamas Mokestį interneto svetainėje, www.parksmart.lv tiksliai nurodo laikotarpį, kada jis nori į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart pastatyti Automobilį, Automobilio registracijos numerį, vardą, pavardę arba firmos pavadinimą, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.

3. Paslaugos teikėjas užtikrina Automobiliui stovėjimo vietą Automobilių stovėjimo aikštelėje Park Smart Kliento apmokėtuoju laikotarpiu. Apmokėtuoju laikotarpiu Automibilis turi teisę įvažiuoti į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart vieną kartą, taip pat šiuo laikotarpiu išvažiuoti. Privažiavus prie Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart, Automobilį reikia sustabdyti priešais automatinę įvažiavimo užkardą, speciali vaizdo kamera fiksuos Automobilio numerį, Sistema atpažins jį ir įrašys į duomenų bazę, tokiu būdu fiksuojant Automobilio įvažiavimo į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart laiką. Tuo pačiu metu automatinė užkarda atsidarys, ir Automobiliui leidžiama įvažiuoti į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart ir jį leidžiama pastatyti specialiai pažymėtoje laisvoje aikštelės vietoje. Maksimalus Automobilio važiavimo greitis Automobilių stovėjimo aiktelės Park Smart teritorijoje privalo neviršyti 20km per valandą greičio.

4. Paslaugos teikėjas iš anksto pranešus apie tai ne mažiau kaip 12 valandų su savo transportu užtikrina anksčiau minėtojo Automobilio vairuotojo, keleivių ir jų bagažo nemokamą nugabenimą iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart į tarptautinį oro uostą „Rīga“ ir atgal. Kad parvyktų iš oro uosto atgal į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart, Automobilio vairuotojas turi paskambinti telefono numeriu +371 20 477 477 nemokamam transportui iškviesti.

5. Automobilio vairuotojas, pastatęs Automobilį į Automobilių stovėjimo aikštelę Park Smart, privalo įsitikinti, kad jo langai, durys, kuro bakas ir bagažinės skyrius būtų hermetiškai uždaryti ir užrakinti taip pat kad nebūtų įmanomas savaiminis Automobilio pajudėjimas vairuotojui neesant. Automobilio registracijos numerio ženklai prieš įvažiuojant ir išvažiuojant iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart turi būti nuvalyti nuo sniego ir nešvarumų, kad Sistema galėtų juos atpažinti.

6. Draudžiama Automobilių stovėjimo aikštelėje Park Smart Automobilį pastatyti už pažymėtųjų stovėjimo vietų ribų arba statyti jį nesilaikant stovėjimo vietų ženklinimo. Už šio draudimo nepaisymą 50,00 EUR dydžio bauda. Tuo atveju, jei Automobilis pastatytas tam nenumatytoje vietoje, Paslaugos teikėjas turi teisę perkelti jį į pažymėtą stovėjimo vietą, be to, Automobilio vairuotojas be baudos dar turi padengti visas, su tokiu perkėlimu susijusias, išlaidas.

7. Automobilių stivėjimo aikštelėje Park Smart neleidžiama rūkyti, vartoti alkoholinių gėrimų, taip pat kitas svaiginamąsias medžiagas, ilgiau nei 15 minučių pasilikti Automobilio salone.

8. Automobilio vairuotojas ir Klientas solidariai yra atsakingi už savo veiksmus ar priemonių nesiėmimą bei to pasekmes, dėl kurių yra padaryta nuostolių kitiems Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart naudotojams bei jų turtui, taip pat pačiai Automobilių stovėjimo aikštelei Park Smart arba jos darbuotojams, remiantis Latvijos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

9. Tuo atveju, jei Automobilio faktinis buvimo laikas Autmobilių stovėjimo aikštelėje Park Smart viršijo iš anksto apmokėtąjį, tada Automobilio vairuotojas, prieš išvažiuodamas iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart turi sumokėti Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart operatoriui. Mokestis už neapmokėtą laiką yra pagal Paslaugos teikėjo nustatytą tarifą. Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart operatorius apskaičiuotų Mokestį, Automobilio vairuotojas turi pasakyti Automobilio numerį. Sumokėjus iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart reikia išvažiuoti per 15 minučių.

10. Išvažiuojant Automobilį reikia sustabdyti priešais automatinę užkardą, speciali vaido kamera fiksuos Automobilio numerį, Sistema jį atpažins ir įrašys į duomenų bazę, tokiu būdu fiksuojant Automobilio išvažiavimo iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart laiką. Automatinis užkardas atsidarys, ir Automobilis turi išvažiuoti iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart.

11. Automobilio vairuotojas yra atsakingas už Automobilio saugumą. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Automobilių stovėjimo aikštelėje Park Smart pastatyto Automobilio ir joje esančio turto išsaugojimą ir apsaugą.

12. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties sudarymo (Mokesčio sumokėjimo) dienos, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti nuo Paslaugos, nusiųsdamas Paslaugos teikėjui aiškiai suprantamą pranešimą, atitinkamai užpildytą  atsisakymo formą (lejupielādēt) elektroninio pašto adresu: [email protected]. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas be nepagrįsto vėlavimo ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14(keturiolika) dienų nuo atitinkamo atsisakymo gavimo dienos grąžins Klientui sumokėtą Mokestį. Grąžinimas bus atliekamas naudojantis tokiomis pačiomis priemonėmis, kurias naudojo Klientas, jei tik Klientas nebus aiškiai pareiškęs sutikimą atlikti tai kitu būdu.

13. Tuo atveju, jei Klientas planavo naudotis Paslauga 14 dienų nuo Mokesčio sumokėjimo dienos, tada bus laikoma, kad Klientas, sumokėdamas mokestį, Paslaugos teikėjui pateikė aiškų prašymą (remiantis 2014-05-20 Ministrų kabineto taisyklių Nr.255. Taisyklės apie sutarties per atstumą 18 straipsnio nuostatomis) apie pageidavimą gauti Paslaugą minėtuoju 14 dienų, arba atsisakymo teisės, laikotarpiu. Klientas pritaria ir sutinka, kad bus visiškai baigtas Paslaugos teikimas, būsiantis pradėtas iki atsisakymo teisių termino pabaigos, jis neteks atsisakymo teisių nuo dienos, kai Paslauga bus visiškai išpildyta.

14. Jei klientas pasinaudoja Taisyklių 12 punkte minėtąją atsisakymo teise po Taisyklių 13 punkte minėtojo prašymo pateikimo (remiantis Ministrų kabineto 2014-05-20 taisyklių Nr. 255 Taisyklės dėl sutarčių per atstumą 23 punkto nuostatomis), Klientas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui tik sumą, kuri atitinkamai su sumokėtuoju pilnu Mokesčiu už visą Paslaugos periodą yra proporcinga naudotos Paslaugos apimčiai tuo momentu, kai Klientas informavo Paslaugos teikėją apie pasinaudojimą atsisakymo teisėmis. Skirtumą tarp sumokėtojo Mokesčio ir minėtosios sumos Paslaugos teikėjas grąžins Klientui ne vėliau kaip per 14(keturiolika) dienų nuo atitinkamo atsisakymo gavimo dienos.

15. Sutikdamas su Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad jis sutinka dėl įvestų duomenų apdorojimo www.parksmart.lv siūlomų paslaugų teikimo tikslais, taip pat dėl Paslaugos aktualios informacijos siuntimo, įskaitant telefono naudojimą bei elektroninį paštą. Kliento asmens duomenys be jo sutikimo neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Paslaugos teikėjas nesaugo Kliento prisijungimo prie atsiskaitymo sistemų duomenų, taip pat jis neturi prisijungimo prie Kliento internetinės bankininkystės ir elektroninių atsiskaitymų sistemų, visa informacija patenka į UAB “Swedbank”, juridinio asmens kodas 40003074764 interneto svetainę.

16. Paslaugos tolesnis pardavimas, išnuomojimas, padalinimas arba perdavimas trečiajam asmeniui Paslaugos teikėjui iš anksto nepritarus raštu yra draudžiamas. Priešingu atveju Paslaugos teikimas gali būti nutrauktas, taip pat Klientas patraukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Latvijos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

17. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti Sistemos veiklą, jei tai būtina jos tobulinimui arba modernizavimo darbams arba jos gedimų atveju. Tokiais atvejais Paslaugos teikėjas užtikrina Klientui Paslaugą su Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart operatoriaus pagalba.

18. Bet kokius klausimus ar nesusipratimus pirmiausia reikia stengtis išspręsti su Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart operatoriaus pagalba. Sistemos techninės klaidos ar gedimų atveju teisingais bus laikomi Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart operatoriaus fiksuoti duomenys.

19. Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu gali pakeisti Taisykles, pakeitimai įsigalioja po naujos Taisyklių versijos paskelbimo www.parksmart.lv. Paslaugos teikėjas savo nuožiūra gali apriboti arba nutraukti Kliento patekimą į www.parksmart.lv, jei Klientas pažeidžia Taisykles, nesilaiko Paslaugos teikėjo nurodymų arba norminių aktų arba dėl to yra pagrįstų įtarimų.

20. Sutartis galioja nuo Mokesčio sumokėjimo momento iki momento, kurį Klientas, mokėdamas Mokestį, nurodė kaip Paslaugos pabaigos terminą arba iki momento, kai Automobilis faktiškai išvažiavo iš Automobilių stovėjimo aikštelės Park Smart, jei ji į ją buvo įvažiavusi. Paslaugos teikėjas sudarytos sutarties popierine forma nesaugo. Bet kokie ginčai sprendžiami derybų keliu ir tik nepavykus susitarti Latvijos Respublikos teismo institucijose pagal Latvijos Respublikoje galiojančius norminius aktus.

Viļņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, Latvijas Republikas vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, Lietuvas Republikas nodokļu maksātāja numurs 9000435035, PVN reģ. Nr. LT100009939318, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- AS “DK Investicijos”, reģistrācijas numurs 300147633, adrese Rodūnios iela 3, Viļņa, Lietuva, LT-02189,  elektroniskā pasta adrese: info@adcparking.com, tālrunis +370 616 80044, +370 663 71980.

Autostāvvieta- Viļņas lidostas daudzstāvu autostāvvieta ADCParking.com, kas atrodas Rodūnios ielā 3, Viļņā, Lietuvā (atrodas 250m no Viļņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients. Automašīnai maksimāli pieļautie gabarīti: augstums 2,20m, platums 2,40m, garums 5,30m.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās, VIP un VIP XXL stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā pašapkalpošanās terminālā, kas novietots pie iebrauktuves Autostāvvietā, Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu (tālr. +370 616 80044, +370 663 71980).

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kauņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, Latvijas Republikas vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, Lietuvas Republikas nodokļu maksātāja numurs 9000435035, PVN reģ. Nr. LT100009939318, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- valsts uzņēmums Lietuvas lidostas Kauņas filiāle, reģistrācijas numurs 120864074, adrese Kauņas lidosta, Oro uosto iela 4, Karmelava, Kauņas rajons, Lietuva, 54460, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +370 616 50374.

Autostāvvieta- Kauņas lidostas ilgtermiņa autostāvvieta P1 ir maksas automašīnu stāvlaukums, kas atrodas Kauņas lidostā, Oro uosto ielā 4, Karmelavā, Kauņas rajonā, Lietuvā (atrodas 100m no Kauņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā Kauņas lidostas informācijas centrā Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu vai pa tālr. +370 616 50374.

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.