Kuidas see toimib?

Park Smart autoparkla Kasutustingimused

Kasutustingimustes kasutatud definitsioonid:

Teenuse osutaja - SIA “Park Smart”, ühtne registreerimisnumber 40103639775, KM reg.-nr LV40103639775, juriidiline aadress Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, elektronposti aadress: [email protected], telefon +371 20 302 302.

Autoparkla Park Smart – tasuline autoparkla aadressil Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, (asub rahvusvahelise lennujaama “Rīga” juures, VIADA tankla kõrval), töötab aastaringselt 24 tundi ööpäevas, parklas on turvalisuse suurendamiseks teostatakse videovalvet.

Süsteem- Autoparkla on varustatud Autonumbri automaatse tuvastussüsteemiga, mis elektrooniliselt fikseerib Auto Autoparklasse saabumise ja sealt väljumise aja.

Parkimistasu- Autoparkla kasutamise eest tuleb maksta renditasu, ettemaksuna eeldatava parkimisaja eest, vastavalt Müüja poolt määratud tariifile (sealhulgas käibemaks) ning kasutades interneti kodulehel näidatud makseviise www.parksmart.lv. 

Klients- füüsiline või juriidiline isik, kes on Autoparkla kasutamise eest tasunud Parkimistasu internetilehekülje www.parksmart.lv kaudu ja kes kinnitab, et tal on õigus Auto omaniku (kasutaja) nimel sõlmida Auto kasutamisega seotud tsiviilõiguslikke lepinguid, sealhulgas Autoparkla kasutamise (rendi) lepingut.

Auto- Läti Vabariigi Liiklusohutusametis või välisriigi ametiasutustes registreeritud vastavate registreerimismärkidega kerge reisijateveok (auto pikkus ei tohi ületada 5,20 m), mille registreerimisnumbri määras Tellija ettemaksu tegemisel. Juhul, kui klient saabub parklasse kauba- või kerge sõiduautoga, mille pikkus ületab 5,20 m, siis sellist autot parklasse ei lubata ning tasutud Tasu tagastatakse 2 pangatööpäeva jooksul. Matkaautosid ega haagisega sõidukeid ei hooldata.

Autojuht - Klient või Kliendi poolt volitatud isik, kes on Autoga Autoparklasse saabunud. Juhul kui Autojuht ei ole Auto omanik (kasutaja), kinnitab ta Autot Autoparklasse parkides, et on saanud Auto omanikult (kasutajalt) volituse Auto kasutamiseks.

Teenus- Auto parkimine Park Smart Autoparklasse Parkimistasu eest.

Kasutustingimused- käesolevates Kasutustingimustes on määratud Park Smart Autoparkla kasutamise kord.

1. Klient, tasudes Teenuseosutajale Parkimistasu interneti kodulehel www.parksmart.lv , on sellega sõlminud distantslepingu Teenuse kasutamise kohta ja kinnitab, et on tutvunud Kasutustingimustega, nõustub nendega ja tunnistab Kasutustingimused enda jaoks siduvaiks. Autoga Park Smart Autoparklas liigeldes ja Autot Park Smart Autoparklasse parkides tuleb kinni pidada Kasutustingimustest, Liikluseeskirjadest, informatiivsetest liiklusmärkidest ja horisontaalsest teekattemärgistusest.

2. Tasudes Parkimistasu interneti kodulehel www.parksmart.lv , näitab Klient ära täpse ajaperioodi, mille jooksul ta soovib Autot Park Smart Autoparklasse parkida, Auto registreerimisnumbri, nime, perekonnanime või firma nime, kontakttelefoni ja elektronposti aadressi.

3. Teenuseosutaja tagab Autole parkimiskoha Park Smart Autoparklas ajaperioodil, mille eest Klient tasus. Tasutud ajaperioodi jooksul tohib Autoga Park Smart Autoparklasse siseneda ja sealt väljuda üks kord. Sõites Autoga Park Smart Autoparkla juurde, tuleb Auto peatada parkla sissepääsu automaattõkkepuu ees. Spetsiaalne videokaamera fikseerib Auto numbri, Süsteem tuvastab selle ja salvestab andmebaasi, fikseerides sel viisil Auto Park Smart Autoparklasse saabumise aja. Samaaegselt avaneb automaattõkkepuu ja Autoga tohib siseneda Park Smart Autoparklasse ning selle tohib parkida spetsiaalselt märgistatud vabale parkimiskohale. Auto maksimaalne sõidukiirus Park Smart Autoparkla territooriumil ei tohi ületada 20 km tunnis.

4. Teenuseosutaja vähemalt 12 tundi ette teatades tagab oma transpordiga ja tasuta eelnimetatud Auto juhi, kaasreisijate ja pagasi toimetamise Park Smart Autoparklast rahvusvahelisse lennujaama “Rīga” ja tagasi. Lennujaamast tagasi Park Smart Autoparklasse saamiseks tuleb Autojuhil helistada telefonil +371 20 477 477, tasuta transpordivahendi väljakutsumiseks.

5. Parkides Autot Park Smart Autoparklasse, peab Autojuht veenduma, et Auto aknad, uksed, kütusepaak ja pagasiruum on hermeetiliselt suletud ja lukustatud ning et Autojuhi äraolekul on välistatud Auto iseeneslik paigastliikumine. Enne Park Smart Autoparklasse sisse- ja sealt väljasõitu peavad Auto registreerimisnumbrimärgid olema puhtad lumest ja mustusest, võimaldamaks Süsteemil need tuvastada.

6. Auto parkimine Park Smart Autoparklasse väljaspool selleks märgistatud parklakohti on keelatud ja Auto parkimisel tuleb kinni pidada parklakohtade märgistusest. Käesolevas punktis määratust mittekinnipidamise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50,-EUR. Juhul kui Auto on pargitud selleks mitte ettenähtud kohta, on Teenuseosutajal õigus see märgistatud parklakohale ümber paigutada ning lisaks leppetrahvi tasumisele tuleb Autojuhil katta ka kõik sellise ümberpaigutamisega seotud kulud.

7. Park Smart Autoparklas on keelatud suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid aineid ning viibida Auto salongis üle 15 minuti.

8. Autojuht ja Klient vastutavad solidaarselt, Läti Vabariigis kehtivate õigusaktide aluse, oma tegevuse ja tegevusetuse ning selle tagajärjel teistele Park Smart Autoparkla kasutajatele, nende omandile või ka Park Smart Autoparklale endale või selle töötajatele tekitatud kahju eest.

9. Juhul kui Auto Park Smart Autoparklas asumise aeg ületab eelnevalt tasutud ajaperioodi, peab Autojuht enne Park Smart Autoparklast väljasõitu tasuma Park Smart Autoparkla operaatorile Parkimistasu eelnevalt tasutud ajaperioodi ületanud parkimisaja eest vastavalt Teenuseosutaja poolt määratud tariifile. Selleks, et Park Smart Autoparkla operaator saaks Parkimistasu välja arvutada, peab Autojuht ütlema Autonumbri. Pärast parkimisteenuse eest tasumist tuleb Park Smart Autoparklast välja sõita 15 minuti jooksul.

10. Park Smart Välja sõites tuleb Auto peatada väljasõidu automaattõkkepuu ees, kus spetsiaalne videokaamera fikseerib Autonumbri, Süsteem tuvastab ja salvestab selle andmebaasi, fikseerides sel viisil Auto Park Smart Autoparklast väljasõidu aja. Avaneb automaattõkkepuu ja Auto peab Park Smart Autoparklast välja sõitma.

11. Auto turvalisuse eest vastutab Autojuht. Teenuseosutaja ei vastuta Park Smart Autoparklasse pargitud Auto ja selles asuva vara säilitamise ja kaitsmise eest.

12. Kliendil on õigus ilma põhjust nimetamata Teenusest loobuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates lepingu sõlmimise (Parkimistasu tasumise) hetkest, saates Teenuseosutajale üheselt mõistetava teate, saates näiteks vastavalt täidetud  Teenusest loobumise blanketi (Alla laadida) elektronposti aadressile: [email protected]. Sellisel juhul maksab Teenuseosutaja ilma põhjendamatu hilinemiseta, kuid igal juhul hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Teenusest loobumise kohta teate saamisest Kliendile Kliendi poolt tasutud raha tagasi. Juhul kui Klient ei ole selgelt väljendanud oma nõusolekut muu makseviisi kasutamiseks, kasutatakse raha tagastamisel sama makseviisi, mida kasutas Klient.

13. Juhul kui Klient on planeerinud Teenust kasutada 14 päeva jooksul alates Parkimistasu tasumise päevast, loetakse, et Klient on Parkimistasu tasumisega esitanud Teenuseosutajale selge nõudmise (kooskõlas Ministrite kabineti 20.05.2014.a. määrusega nr 255 “Distantslepingute 18.punkti tingimustest”) sooviga saada Teenus nimetatud 14 päeva ehk loobumisõiguse perioodi jooksul. Klient on nõus ja kinnitab, et juhul kui Teenuse osutamist alustatakse enne loobumisõiguse perioodi lõppu ja selle osutamine on täies mahus lõpuni viidud, kaotab ta loobumisõiguse alates päevast, mil Teenus on täies mahus osutatud.

14. Juhul kui Klient kasutab Kasutustingimuste punktis 12. nimetatud loobumisõigust pärast Kasutustingimuste punktis 13. nimetatud nõudmise esitamist (kooskõlas Ministrite kabineti 20.05.2014.a. määrusega nr 255 “Distantslepingute 23.punkti tingimustest”), peab Klient tasuma Teenuseosutajale vaid summa, mis moodustab kogu parkimisperioodi eest täiemahuliselt tasutud Parkimistasust proportsionaalse osa, mis vastab kasutatud Teenuse mahule hetkel, mil Klient informeeris Teenuseosutajat loobumisõiguse kasutamisest. Tasutud Parkimistasu ja eelkirjeldatud viisil arvutatud summa vahe tagastab Teenuseosutaja Kliendile hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates vastava loobumisteate saamise päevast.

15. Kasutustingimustega nõustudes kinnitab Klient, et nõustub sisestatud andmete töötlemisega  www.parksmart.lv pakutavate teenuste osutamise eesmärgil ning ka Teenuste kohta aktuaalse informatsiooni saatmiseks, kasutades sealhulgas ka telefoni ja elektronposti. Ilma Kliendi nõusolekuta ei anta Kliendi andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel. Teenuseosutaja ei säilita Kliendi arveldussüsteemide ligipääsuandmeid ning Teenuseosutajal ei ole ligipääsu Kliendi internetipangale ega elektroonilistele arveldussüsteemidele. Kogu makseinformatsioon satub Kliendi poolt välja valitud makseviisi pakkuja interneti kodulehele.

16. Teenuse edasimüük, rendile andmine, jagamine või edasiandmine muule kolmandale isikule ilma Teenuseosutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Vastasel korral võib Teenuseosutaja Teenuse osutamise katkestada ning Kliendil tekib tsiviilõiguslik vastutus Läti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras.

17. Teenusosutajal on õigus Süsteemi töö katkestada juhul kui see on vajalik Süsteemi täiustamis- või moderniseerimistööde läbiviimiseks või ka Süsteemi rikke korral. Sellisel juhul tagab Teenuseosutaja Kliendile Teenuse osutamise Park Smart Autoparkla parklaoperaatori abil.

18. Kõik küsimused ja erimeelsused tuleb kõigepealt püüda lahendada Park Smart Autoparkla parklaoperaatori abiga. Süsteemi tehnilise vea või rikke korral loetakse õigeks Park Smart Autoparkla parklaoperaatori poolt fikseeritud andmed.

19. Teenuseosutajal on õigus muuta Kasutustingimusi igal ajal ning muudetud Kasutustingimused jõustuvad Kasutustingimuste uue versiooni avaldamise hetkel www.parksmart.lv. Teenuseosutajal on õigus oma äranägemise järgi piirata või katkestada Kliendi ligipääsu www.parksmart.lv, juhul kui Klient rikub Kasutustingimusi, ei järgi Teenuseosutaja juhiseid või õigusakte või ka juhul kui esineb vastav põhjendatud kahtlus.

20. Leping jõustub alates Parkimistasu tasumise hetkest ja on jõus kuni Kliendi poolt Parkimistasu tasumisel märgitud Teenuse kasutamise perioodi lõpptähtajani ehk hetkeni, mil Auto tegelikult Park Smart Autoparklast väljub, juhul kui Auto on eelnevalt Park Smart Autoparklasse sisenenud. Teenuseosutaja ei säilita sõlmitud lepingut paberkandjal. Kõik tülid tuleb püüda lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse tülid Läti Vabariigi kohtuinstitutsioonides Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

Viļņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, Latvijas Republikas vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, Lietuvas Republikas nodokļu maksātāja numurs 9000435035, PVN reģ. Nr. LT100009939318, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- AS “DK Investicijos”, reģistrācijas numurs 300147633, adrese Rodūnios iela 3, Viļņa, Lietuva, LT-02189,  elektroniskā pasta adrese: info@adcparking.com, tālrunis +370 616 80044, +370 663 71980.

Autostāvvieta- Viļņas lidostas daudzstāvu autostāvvieta ADCParking.com, kas atrodas Rodūnios ielā 3, Viļņā, Lietuvā (atrodas 250m no Viļņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients. Automašīnai maksimāli pieļautie gabarīti: augstums 2,20m, platums 2,40m, garums 5,30m.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās, VIP un VIP XXL stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā pašapkalpošanās terminālā, kas novietots pie iebrauktuves Autostāvvietā, Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu (tālr. +370 616 80044, +370 663 71980).

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kauņas lidostas stāvvietas lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini:

Pakalpojuma pārdevējs - SIA “Park Smart”, Latvijas Republikas vienotais reģistrācijas numurs 40103639775, Lietuvas Republikas nodokļu maksātāja numurs 9000435035, PVN reģ. Nr. LT100009939318, juridiskā adrese Dzirnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +371 20 302 302.

Pakalpojuma sniedzējs- valsts uzņēmums Lietuvas lidostas Kauņas filiāle, reģistrācijas numurs 120864074, adrese Kauņas lidosta, Oro uosto iela 4, Karmelava, Kauņas rajons, Lietuva, 54460, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālrunis +370 616 50374.

Autostāvvieta- Kauņas lidostas ilgtermiņa autostāvvieta P1 ir maksas automašīnu stāvlaukums, kas atrodas Kauņas lidostā, Oro uosto ielā 4, Karmelavā, Kauņas rajonā, Lietuvā (atrodas 100m no Kauņas lidostas termināla), un darbojas automātiskā režīmā 24 stundas diennaktī, visas dienas gadā. Autostāvvietā darbojas videonovērošana.

Sistēma- Autostāvvieta ir aprīkota ar Automašīnu numuru zīmju automātisko atpazīšanas sistēmu, kas elektroniski fiksē Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā un izbraukšanas laiku no tās.

Maksa- par Autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā nomas maksa, kā priekšapmaksa par paredzamo lietošanas laiku, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu (ietverot pievienotās vērtības nodokli) un norādītiem norēķinu veidiem, kas ir norādīti interneta vietnē www.parksmart.lv. Tarifa likme tiek norādīta par 24 stundu periodu. Minimālā Maksa ir par pilnām 24 stundām un katrs nākamais apmaksas solis ir par pilnām 24 stundām.

Klients- fiziska jeb juridiska persona, kas samaksājusi Maksu par Autostāvvietas lietošanu izmantojot interneta vietni www.parksmart.lv un kura apliecina, ka ir tiesīga Automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu (nomu).

Automašīna- Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā vai ārvalstu oficiālajās iestādēs reģistrēts vieglais pasažieru transporta līdzeklis ar attiecīgām reģistrācijas numura zīmēm, kuras reģistrācijas numuru veicot priekšapmaksu norādījis Klients.

Automašīnas vadītājs - Klients vai Klienta pilnvarota persona, kas ir iebraukusi Autostāvvietā ar Automašīnu. Ja Automašīnas vadītājs nav Automašīnas īpašnieks (turētājs), novietojot Automašīnu Autostāvvietā, viņš tādejādi apliecina, ka ir saņēmis Automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Automašīnu.

Pakalpojums- Automašīnas novietošana Autostāvvietā par Maksu.

Noteikumi- šie noteikumi nosaka Autostāvvietas lietošanas kārtību.

1. Klients samaksājot Pakalpojuma pārdevējam Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv ir noslēdzis distances līgumu par Pakalpojumu un apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst Noteikumus sev par saistošiem, kā arī apliecina, ka ievēros visus norādījumus, kas tiks minēti Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumā, ko Klients saņems pa elektronisko pastu pēc pirkuma veiksmīgas noformēšanas. Automašīnas kustība un novietošana Autostāvvietā jāveic atbilstoši Noteikumiem, norādījumiem rezervācijas apstiprinājumā, Ceļu satiksmes noteikumiem, ceļu satiksmes informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

2. Klients veicot Maksu interneta vietnē www.parksmart.lv precīzi norāda laika periodu, kurā viņš vēlas Autostāvvietā novietot Automašīnu, Automašīnas reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu jeb firmas nosaukumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi (uz šo adresi pienāks apmaksas apstiprinājums un rēķins no Pakalpojuma pārdevēja un rezervācijas apstiprinājums no Pakalpojuma sniedzēja). Klientam Pakalpojuma sniedzēja rezervācijas apstiprinājumam ir jābūt līdzi novietojot Automašīnu Autostāvvietā.

3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Automašīnai stāvvietu Autostāvvietā Klienta apmaksātajā laika periodā. Apmaksātajā laika periodā Automašīna ir tiesīga iebraukt Autostāvvietā vienu reizi, kā arī šajā periodā izbraukt. Piebraucot pie Autostāvvietas, Automašīna jāaptur pirms iebraukšanas automātiskās barjeras, speciālā videokamera fiksēs Automašīnas numuru, Sistēma atpazīs to un ierakstīs datu bāzē, tādejādi fiksējot Automašīnas iebraukšanas laiku Autostāvvietā. Vienlaicīgi automātiskā barjera atvērsies un Automašīna drīkst iebraukt Autostāvvietā un var tikt novietota speciāli marķētā jebkurā brīvajā stāvvietas vietā, izņemot rezervētās stāvvietās. Analoģiski notiek izbraukšana no stāvvietas. Automašīnas reģistrācijas numura zīmēm pirms iebraukšanas un izbraukšanas no Autostāvvietas ir jābūt attīrītām no sniega un netīrumiem, lai Sistēma tās varētu atpazīt. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nevarēs nodrošināt Automašīnai vietu Autostāvvietā, tad Klientam pilnībā tiks atmaksāta samaksātā Maksa, tomēr netiks atlīdzinātas nekādas citas izmaksas, kas Klientam tā rezultātā varētu būt radušās.

4.Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir pārsniedzis iepriekš apmaksāto, tad Automašīnas vadītājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas ir jāsamaksā Kauņas lidostas informācijas centrā Maksa par neapmaksāto laiku saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto tarifu. Gadījumā, ja Automašīnas faktiskais atrašanās laiks Autostāvvietā ir bijis mazāks par apmaksāto, tad Maksas starpība par neizmantoto laika periodu atmaksāta netiek.

5. Automašīnas vadītājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Pakalpojuma sniedzējs un/vai Pakalpojuma pārdevējs neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotās Automašīnas un tajā esošā īpašuma saglabāšanu un apsardzi.

6. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma tikai līdz apmaksātā perioda iestāšanās brīdim un tikai gadījumā, ja viņš veicot Maksu ir izvēlējies samaksāt arī piemaksu par iespēju rezervāciju atcelt.  Šajā gadījumā Klientam attiecīgs pieteikums ir  jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Pakalpojuma pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgā atteikuma saņemšanas dienas atmaksās Klientam samaksāto Maksu. Citos gadījumos Pakalpojuma atcelšana un samaksātās Maksas atgriešanu nav iespējama.

7. Piekrītot Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt ievadīto datu apstrādei www.parksmart.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā arī aktuālās Pakalpojuma informācijas nosūtīšanai, tajā skaitā izmantojot tālruni un elektronisko pastu. Klienta personas dati bez to piekrišanas netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pakalpojuma sniedzēju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Klients piekrīt uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jaunumus, informāciju par speciāliem piedāvājumiem un pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas formu. Pakalpojuma pārdevējs neglabā Klienta pieejas datus norēķinu sistēmām, kā arī tam nav piekļuves Klienta internetbankai un elektroniskajām norēķinu sistēmām, visa maksājuma informācija nokļūst Klienta izvēlētā norēķinu veida nodrošinātāja mājas lapā.

8. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Sistēmas darbību, ja tas nepieciešams tās pilnveides vai modernizēšanas darbiem vai arī tās bojājumu gadījumā. Sistēmas bojājumu gadījumā Klientam pie Autostāvvietas iebrauktuves vai izbrauktuves ir jānospiež attiecīga palīdzības izsaukšanas poga, lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēja personālu vai pa tālr. +370 616 50374.

9. Jebkuri jautājumi vai domstarpības par Autostāvvietas lietošanu klātienē vispirms jācenšas atrisināt ar Pakalpojuma sniedzēju.

10. Pakalpojuma pārdevējs jebkurā laikā var izdarīt grozījumus Noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Noteikumu versijas publicēšanas www.parksmart.lv. Pakalpojuma pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierobežot vai pārtraukt Klienta pieeju www.parksmart.lv, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Pakalpojuma pārdevēja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

11. Līgums ir spēkā no Maksas veikšanas brīža līdz brīdim, kuru Klients veicot Maksu ir norādījis kā Pakalpojuma lietošanas perioda beigu termiņu jeb brīdim, kad Automašīna ir faktiski izbraukusi no Autostāvvietas, ja tā tajā ir bijusi iebraukusi. Pakalpojuma pārdevējs noslēgto līgumu papīra formā neuzglabā. Jebkuri strīdi risināmi sarunu ceļā un tikai nevienošanās gadījumā Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.